Bartersmart Trade Show ครั้งที่ 6

งานมหกรรมแสดงสินค้าไร้เงินสดสมาชิกบาร์เทอร์สมาร์ท

งานแลกเปลี่ยนสินค้าโดยไม่ใช้เงิน Barter Trade Show และ ฉลองครบรอบ 3 ปีบาร์เทอร์สมาร์ท