Activities2021-01-05T09:42:45+07:00

กิจกรรมของเรา

สังคมไร้เงินสด แต่ไม่ไร้น้ำใจ

BS Tradeshow

Bartersmart Trade Show งานมหกรรมแสดงสินค้าไร้เงินสดสมาชิกบาร์เทอร์สมาร์ท งานแลกเปลี่ยนสินค้าโดยไม่ใช้เงิน Barter [...]

Load More Posts